Migrationsrätt

I dagens samhälle ser vi ett ökat behov av juridisk kunskap inom migrationsrätt och det gäller att vi i Sverige kan möta det behovet för en lyckad integration av dem migranter som väljer att komma hit, oavsett skäl.

Att vara migrant i ett främmande land är svårt eftersom att man inte känner till de lagar som finns stiftade, hur de fungerar och tillämpas. Utlänningslagen är den centrala lagen som anger vilka förutsättningar som finns för att få exempelvis arbetstillstånd och uppehållstillstånd med mera.

Att söka asyl eller uppehållstillstånd är en relativt långdragen och byråkratiskt avancerad process, därför är det viktigt att få tillgång till kompetent hjälp av sakkunniga som kan presentera ett så bra underlag som möjligt för Migrationsverket.

Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen beslutar i ärenden som rör uppehållstillstånd, asylrätt, tredjelandsmedborgare och mycket annat. Här är det en fördel att företrädas av ett juridiskt biträde eller en advokat som kan hjälpa till i kommunikationen med såväl migrationsverket som migrationsdomstolarna.

Skyddsbehövande som exempelvis flyktingar klassificeras som skyddslösa och i migrationsverkets utredning av ärendet ska det framgå att personen i fråga vill eller kan begagna sig sitt hemlandsskydd. Detta kan förekommas av att det finns ett allvarligt hot riktat mot personen för att denne har en viss politisk uppfattning, att det är ett pågående krig med hot om civilas liv eller andra etiska, moraliska och politiska orsaker.

Det är viktigt att alla länder hjälps åt med att ta emot flyktingar som flyr från krig och våld eftersom att ingen ska behöva leva under dem omständigheterna, det strider mot de mänskliga rättigheterna som vi alla borde hjälpas åt med att värna. Känner du någon, eller är du själv i behov av att veta vilka förutsättningar som krävs för att söka asyl i Sverige? Då kan du läsa dig till bra och nyttig information som kan hjälpa dig att vända dig till rätt instanser för rätt hjälp med ditt ärende.